YÜKSEK TÜKETİM ABONELERİ BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama girecek şekilde limit belirlenmiştir.

8135 sayılı Kurul Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti Mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir. Mesken abone grubunda elektrik tüketen tüm tüketiciler düşük tüketimli kabul edilip, bu abone grubu için 2019 yılında limit belirlenmemiştir. Bu meyanda Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ve söz konusu Kurul Kararına ilişkin internet sitemizde açıklayıcı mahiyette ilave açıklamalar yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Tebliğ’in uygulanmasına yönelik bazı konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Tüketicilere son kaynak tedarik tarifesinin uygulanmaya başlanacağı anın tespitinde görevli tedarik şirketlerinin ya da dağıtım şirketlerinin tüketicilere bilgilendirme yaptığı tarih esas alınmayacaktır. Nitekim Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesindeki Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar.” ifadesinden de görüleceği üzere tüketicilerin belli bir tüketim miktarına erişmesi esas alınmaktadır. Ancak bu durum elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine tüketicilerin mağduriyetine yol açacak şekilde bir bildirim esnekliği tanımamaktadır. Dolayısı ile 2018 yılının Ekim ayının sonuna kadar 2018 yılında 10 milyon kWh tüketime erişenler için Kasım ayında bildirimin yapılmış olması son kaynak tedarik tarifesinin 2019 yılının Şubat ayının ilk gününde uygulanmasını gerektirmeyecektir. Diğer bir ifade ile bu tüketiciler açısından da 1/1/2019 tarihinden itibaren yeni tarife uygulanacaktır. 2018 yılı içerisinde 50 milyon kWh tüketimi olmayan fakat 31/10/2018 tarihine kadar 10 milyon kWh tüketime erişen tüketicilerin 1/1/2019 tarihi itibari ile tüketimleri, ikili anlaşma yapmamaları durumunda yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesinden faturalandırılacaktır. Söz konusu tüketicilerden 2018 yılının Kasım ayında 10 milyon kWh limitini geçenler için ise Kasım ayını takip eden üçüncü ay olan Şubat ayının ilk gününden (1/2/2019) itibaren Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca faturalandırma yapılacaktır. 18/10/2018 tarihli ve 8135 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı için bir limit açıklanmış ve bu karar 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tüketim miktarının ilan edilmesi nedeniyle bildirimlerin 2019 yılının Ocak ayında değil en kısa sürede (tüketicinin yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde) yapılması gerekmektedir.

Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar. İlk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketicilerden iletim gerilim seviyesinden bağlı olanlara TEİAŞ’tan gerekli görülen bilgileri de alarak görevli tedarik şirketleri, dağıtım gerilim seviyesinden bağlı olanlara dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bilgilendirme yapılır. Daha önce bu kapsama dâhil olup tekrar yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için söz konusu fiyat hemen uygulanır ve 15 gün içinde bilgilendirme yapılır.” denilmektedir. İlgili hükümde görevli tedarik şirketlerinin gerekli olması halinde TEİAŞ’tan bilgi alarak bilgilendirme faaliyetini yürütmesi gerektiği düzenlenmektedir. Görevli tedarik şirketlerinin, portföyünde yer alan bazı tüketicilerin yüksek tüketimli olduğu hususunda sahip olduğu bilgi nedeniyle ilgililere doğrudan bildirim yapmasına ve yüksek tüketimli tüketiciler hakkında geçerli olan son kaynak tedarik tarifesini uygulamasına engel bir durum bulunmamaktadır.

·        Yüksek tüketimli tüketiciler için Tebliğ’in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan formüle göre hesaplanan birim bedelin, ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden faturalandırma yapılmalıdır.

·        Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin sayacın doğru tüketim kaydetmemesi halini ve kaçak elektrik enerjisi tüketimini düzenleyen hükümleri kapsamında hesap edilecek tüketim miktarlarının da bir gerçek veya tüzel kişinin bir takvim yılında bir kullanım yeri için gerçekleşen tüketim miktarının hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak bu durumda geçmiş faturalara ilişkin kaçak tüketim veya ek tüketim nedeniyle son kaynak tedarik tarifesi kapsamında bir düzeltme yapılmayacaktır.

·        Yüksek tüketimli tüketici limitini geçtiği bildirilen bir tüketicinin ilgili tesisatında, 3 ay içinde bir abone değişikliği gerçekleşirse görevli tedarik şirketi bu değişikliği ve yüksek tüketimli tüketicinin bu kapsamda artık ilgili tesisatta olmadığını dağıtım şirketine bildirecektir.

·        Tebliğ’in8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olanlara kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bilgilendirme yapılması gerekmekte olup dağıtım şirketlerinin bu tüketiciler ile iletişime geçmesi ve güncel iletişim bilgilerinin, ilgili mevzuat gereğince yapılması gereken bildirimlerin tüketicilere sunulmasını sağlamak adına önemli olduğunun belirtilmesi önerilmektedir.

·        Sayaç arızası, çarpan hatası, vb. gibi geçmiş ölçümlerin hatalı yapıldığı durumlarda limiti geçtiği halde geçtiği bildirilmeyen veya geçmediği halde geçtiği bildirilen tüketicilerle ilgili hatanın düzeltilmesi konusunda bir düzenleme yapılmayacaktır. Bu durumda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince işlem yapılacak olup bu yönetmelik hükümlerince belirlenen süreler dikkate alınarak düzeltme yapılacaktır.

·        Yüksek tüketimli tüketici iken sonradan yüksek tüketimli tüketici limiti altında kalınması halinde dağıtım şirketleri tarafından ilgili tüketiciye ya da görevli tedarik şirketine bir bildirim yapılmayacaktır.

·        Tebliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen “daha önce bu kapsama dâhil olan tüketicilerden” kasıt Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi bir dönemde yüksek tüketimli tüketici statüsünü kazanmış tüketicilerdir. Aynı fıkrada yer alan “hemen” ifadesi ise “tüketicinin daha sonradan, yeniden Kurulca belirlenen yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı fatura döneminden bir sonraki fatura döneminin ilk günü” olarak anlaşılmaktadır.

·        Bir tüketicinin yüksek tüketimli tüketici limitini görevli tedarik şirketi dışındaki diğer bir tedarikçiden enerji temin ederken geçmesi durumunda bu tüketiciye limiti geçtiği dönemde bildirim yapılmalı ve Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan süre sonunda görevli tedarik şirketine dönme ihtimalinde yüksek tarifeden faturalandırılacağı bildirilmelidir.

·        2019 yılı için belirlenen yüksek tüketim miktarını 2018 yılı içinde aşan tüketiciler için gerekli bildirim tüketicinin 2018 yılı içinde bu limiti aştığının anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Bunun anlaşılması için 2019 yılı için geçerli olacak tüketim miktarını belirleyen 18/10/2018 tarihli ve 8135 sayılı Kurul Kararı 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 2019 yılı itibari ile yüksek tüketimli tüketici grubunu belirleyen miktara erişilmiş işe bildirim 2019 yılı içinde tüketicinin bu limiti aştığının anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.

·        Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında olan bir abone, vergi numarası aynı kalmak koşulu ile unvan değiştirirse, bu tarife kapsamında kalmaya devam edecektir.

·        Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir öncekitakvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanmaktadır. Bu kapsamda tüketim hesabında bir takvim yılı esas alınmaktadır. Örneğin 15 Aralık 2018 – 15 Ocak 2019 dönemine ait tüketim içeren bir fatura var ise ve bu faturaya esas ölçüm dikkate alınarak limit hesabı yapılacaksa bu durumda 2019 yılında yüksek tüketimli tüketici grubunu belirleyen limite erişilip erişilmediği hesap edilirken 2019 yılının ocak ayının ilk gününden itibaren söz konusu olan tüketimler (1 Ocak-15 Ocak) hesaba katılacaktır. Aynı şekilde, 2018 yılında yüksek tüketimli tüketici grubunu belirleyen limite erişilip erişilmediği hesap edilirken 2018 yılının aralık ayının son gününe kadar olan tüketimler (15 Aralık-31 Aralık) hesaba katılacaktır

·        Daha öncesinde birden çok kullanım yeri ve birden çok abonelik sözleşmesi için tek bir ikili anlaşma kapsamında enerji temin eden tüketicilerin yüksek tüketimli tüketici olma durumunun tespitinde her bir kullanım yeri ve bu kullanım yerine ilişkin abonelik sözleşmesi kapsamında olan tüketimler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir